Termin psychologia jest połączeniem słów psyche i logos, co oznacza naukę o duszy.

Psychologia jest nauką, która badana zachowania człowieka, prawa rządzące psychiką i jej mechanizmy. Ponadto bada wpływ zjawisk psychologicznych na psychikę człowieka, interakcje i regulacja stosunków z otoczeniem i interakcje międzyludzkie.

Mówiąc ogólnie psychologia jest nauką o człowieku opisującą, wyjaśniającą, przewidującą i kierującą ludzkimi zachowaniami a także niosącą pomoc w rozwiązywaniu ludzkich problemów i zaburzeń funkcji psychicznych. Nazywana jest ”nauką o zachowaniu”, ”nauką o życiu umysłowym”, ”nauką o psychice”.

Problemy poruszane dzisiaj przez psychologię przez wiele wieków rozważane były w obrębie nauk takich, jak filozofia, medycyna, teologia.

Psychologia uważana jest za naukę interdyscyplinarną, czerpie z wielu nauk, głównie są to:

  • Filozofia,
  • Biologia,
  • Socjologia,

Dzięki własnym metodom badawczym i eksperymentalnych psychologia stała się samodzielną dziedziną nauki. Razem z socjologią, kryminologią, antropologią kulturową, etologią, biologią bywa zaliczana do nauk o zachowaniu (nauk behawioralnych). Jako samodzielna dyscyplina naukowa w obecnym rozumieniu ukształtowała się w XIX w.

Czym zajmuje się psychologia?

Pracę psychologów można wyszczególnić na dwa aspekty: psychologię praktyczną oraz akademicką. Zakresem zainteresowań psychologii akademickiej jest prowadzenie badań naukowych oraz nauczanie. Psychologia praktyczna dotyczy bezpośredniej pracy z ludźmi, takimi jak opiniowanie, diagnozowanie, orzekanie oraz psychoterapia i pomoc psychologiczna.

Gałęzie psychologii stosowanej

Poza teoretycznymi (akademickimi) dyscyplinami psychologii, psychologia stosowana (praktyczna) rozwinęła się w wiele odrębnych gałęzi obejmując nieco odmienne obszary zainteresowań. Niektóre z nich to:

  • Psychologia wojskowa,
  • Psychologia kliniczna,
  • Psychologia pracy,
  • Psychologia wychowawcza,
  • Psychologia sądowa,

Psychologia stosowana zarówno czerpie z badań naukowych do rozwiązywania problemów w praktyce, ale również prowadzi własne badania. Spośród gałęzi psychologii najbardziej rozwinięta jest psychologia pracy, kliniczna i wychowawcza.

Metody badań psychologicznych

Psychologia uważana jest za naukę empiryczną (opiera się na badaniu faktów). Fakty będące obiektem zainteresowań psychologii są zarówno subiektywne – subiektywne przeżycia i odbiór otaczającego świata, oraz zewnętrzne zachowanie się człowieka. Dlatego w psychologii doszło do rozwoju zarówno subiektywnych metod (introspekcja), oraz metod obiektywnych, które polegają głównie na obserwacji badanej osoby, jej ruchów, wypowiedzi słownych, zewnętrznego zachowania się w związku z sytuacją zewnętrzną.

Wśród metod badawczych w psychologii znajdują się m.in.: eksperymenty laboratoryjne, które odbywają się w ściśle kontrolowanym środowisku, eksperymenty terenowe odbywające się w naturalnym środowisku badanego, studium przypadku polegające na dogłębnym badaniu i analizie jednostki, wywiady psychologiczne, kwestionariusze, obserwacje, analiza treści.

Inne posty